Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 

Obchodní podmínky ustanovují vzájemné práva a povinnosti kupujících i prodejce prostřednictvím internetového obchodu firmy Petr Dorda D-Comp sídlem Masarykova tř.1005,735 14 Orlová Lutyně, IČO:67726151 vystupujícím pod obchodní značkou Model-CZ. Veškeré smluvní vztahy se řídí zákony České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se veškeré smluvní vztahy občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě právnické či fyzické osoby pak obchodním zákoníkem.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – kupní smlouva, případně jiné smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem/spotřebitelem

Dodavatel/prodávající - Petr Dorda D-Comp sídlem sídlem Masarykova tř.1005,735 14 Orlová Lutyně, IČO:67726151

Kupující - spotřebitel – osoba, která při uzavírání kupní či jiné smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Zboží či služby nakupuje k jiným účelům, než je podnikání s těmito komoditami

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávkou spotřebitele vzniká návrh kupní smlouvy, která je uzavřená momentem doručení závazného objednávky kupujícího prodávajícímu. Od té chvíle vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Potvrzením objednávky a tím uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s reklamačním řádem i obchodními podmínkami. Obchodní podmínky i reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Veškeré smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího nebo kupujícího, můžou se uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva i její obsah není přístupna třetím stranám a je archivována prodávajícím za účelem úspěšného splnění. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Objednávka

Možnosti podání objednávky:

        - využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu

        - telefonicky – naší zaměstnanci jsou Vám k dispozici v pracovní době PO-PÁ od 9:00do 12:00 a od 13:00                                do 17:00 na tel. 596 314 384

        - e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu eshop@modelcz.cz

Náležitosti objednávky

U on-line objednávky je nutné vyplnit označena políčka:

        - jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není)

        - dodací jméno, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy

        - telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží

        - kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku

        - případné doplňující údaje

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího okamžiku zaplacení kupní ceny a následným převzetím zboží. Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje - zejména jméno, příjmení a adresa zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou používány a archivovány výhradně pro interní potřebu prodávajícího a nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimkou jsou smluvní externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy. O vyřazení z databáze lze požádat písemnou formou. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad (popř. fakturu) a dodací (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část z vážných důvodů, když se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se změnila výrazným způsobem prodejní cena.

V případě, že tato situace nastane, prodejce neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil hotově, nebo bankovním převodem více, než je skutečná cena dodávky, bude přeplatek vrácen neprodleně na účet kupujícího. Pokud je výsledná cena vyšší, než zaplacená, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správné veškeré údaje, úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu se kterou je srozuměn již před potvrzením závazné objednávky. Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci písemnou popř. jinou později prokazatelnou formou, která zajišťuje prokazatelnost právního úkonu zrušení smlouvy. K tomu vyplní formulář, který zašle předem elektronicky na adresu info@modelcz.cz a pro lepší průběh předání přiloží k vrácenému zboží do zásilky. (Formulář ke stažení zde)

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet uvedený kupujícím a to nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží .

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží pořízením nového obalu, uvedením zboží do původního stavu. 

V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

        - na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení     nebo zastarání

        - na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

            na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty  14 dnů od převzetí plnění

        - na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli                     prodávajícího

        - na dodávku novin, periodik a časopisů, zboží spočívajících ve hře nebo loterii

 

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky - počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod. a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V případě, že poškozenou zásilku ihned nebo dodatečně do 2 pracovních dnů nenahlásí zástupci dopravce, může se stát, že reklamace nebude prodávajícím uznána vzhledem k odpovědnosti přepravce za škody způsobené přepravou. Tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

Platební podmínky

V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:

        - dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt přepravní službou

        - bankovním převodem - na základě proforma faktury, platba se provádí předem a zboží Vám je následně                                                doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet.
                                               Tento způsob platby se používá vždy, pokud si objednáte zboží, u kterého je                                                    označení, že je pouze na objednávku.

        - v hotovosti - při převzetí zboží osobně na prodejně popř. při vlastním rozvozu prodejce.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku.

Dopravní podmínky

Zboží je možno doručit přepravou Českou poštoum PPL popř. rozvozem prodávajícím nebo osobním vyzvednutím na prodejně prodejce.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně

PayPal